top of page

Privacy statement

Algemeen

Mr J.L. Roosen juridisch advies respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins door ons verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Mr J.L. Roosen juridisch advies verwerkt.


Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Mr J.L. Roosen juridisch advies verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.


Doel verwerking persoonsgegevens

Mr J.L. Roosen juridisch advies verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

- innen van declaraties

- advisering, bemiddeling en verwijzing

- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

- marketing- en communicatie activiteiten


Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Mr J.L. Roosen juridisch advies verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

- naam en adresgegevens

- telefoonnummer

- e-mailadres

- BSN-nummer (voor zover vereist ivm een gerechtelijke procedure)

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Mr J.L. Roosen juridisch advies omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.


Grondslag verwerking persoonsgegevens

Mr J.L. Roosen juridisch advies verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- wettelijke verplichting

- uitvoering van een overeenkomst

- verkregen toestemming van betrokkene(n)

- gerechtvaardigd belang


Delen van persoonsgegevens met derden

Mr J.L. Roosen juridisch advies deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Mr J.L. Roosen juridisch advies, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Mr J.L. Roosen juridisch advies persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Mr J.L. Roosen juridisch advies uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Mr J.L. Roosen juridisch advies ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   


Beveiliging persoonsgegevens

Mr J.L. Roosen juridisch advies hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Mr J.L. Roosen juridisch advies gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Mr J.L. Roosen juridisch advies in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.


Bewaartermijn persoonsgegevens

Mr J.L. Roosen juridisch advies bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Privacy rechten van betrokkenen

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

a. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)

b. recht op inzage  (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)

c. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)

d. recht van verzet

e. recht op dataportabiliteit

f. recht op vergetelheid

g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Mr J.L. Roosen juridisch advies aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.


Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Mr J.L. Roosen juridisch advies
Valkeniersborch 71
3991 CJ Houten
T 030 6340748
E mail@jlroosen.nl   

  

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Mr J.L. Roosen juridisch advies neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.


Statistieken en cookies

Mr J.L. Roosen juridisch advies houdt geen gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. Ook wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’.


Aanpassing privacy statement

Mr J.L. Roosen juridisch advies heeft het recht de inhoud van deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacy verklaring worden op de website van het kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website (www.jlroosen.nl)


Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met:

Mr J.L. Roosen
Valkeniersborch 71
3992 CJ Houten
T 030 6340748
E mail@jlroosen.nl     


Deze privacy verklaring is op 21 november 2019 vastgesteld. 

Privacy statement: FAQ
bottom of page